۱۳۹۸-۱۰-۱۸

کلاس گلدوزی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست
۱۳۹۸-۰۷-۲۸

کلاس گلدوزی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست
۱۳۹۸-۰۶-۲۹

کلاس گلدوزی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست
۱۳۹۸-۰۶-۱۱

کلاس رشتی دوزی

آموزش طراحی و دوخت سنتی رشتی دوزی
۱۳۹۸-۰۵-۱۳

کلاس گلدوزی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست