۱۳۹۹-۰۴-۰۹

کلاس حکاکی ( قلم زنی) روی چرم

آموزش طراحی کیف چرمی با دست در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۱۱-۲۶

کلاس کیف چرمی دستی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست در آموزشگاه ایراندخت
۱۳۹۸-۱۰-۱۸

کلاس گلدوزی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست
۱۳۹۸-۰۷-۲۸

کلاس گلدوزی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست
۱۳۹۸-۰۶-۲۹

کلاس گلدوزی

آموزش طراحی کیف چرمی با دست